OSAKA COLLECTION PARTICIPANTS
THE 1st NOVEMBER 1987
HIROKO KOSHINO/ISAMU SHIGETA/TESSHIN HIRATO/UNSETSU FURUKAWA/SHIN HOSOKAWA/MIDORI YAMANAKA

THE 2nd NOVEMBER 1988
HIROKO KOSHINO/TSUTOMU SAKAGAMI/ISAMU SHIGETA/HIDECO SUGAI/TESSHIN HIRATO/UNSETSU FURUKAWA/TOSHIMI YAMAJI/MIDORI YAMANAKA

THE 3rd NOVEMBER 1989
HIROKO KOSHINO/ISAMU SHIGETA/HIDECO SUGAI/TESSHIN HIRATO/UNSETSU FURUKAWA/TOSHIMI YAMAJI/MIDORI YAMANAKA

KOREAN DESIGNERS'JOINT:
CHIN TAEOK/PARK HANG CHI/KIM DONGSOON


THE 4th NOVEMBER 1990
HIROKO KOSHINO/ISAMU SHIGETA/HIDECO SUGAI/TESSHIN HIRATO/UNSETSU FURUKAWA

NEW DESIGNERS'JOINT:
MITSUYOSHI ICHIHARA/TAKESHI YASUI

KOREAN DESIGNERS'JOINT:
KIM DONGSOON/HAN HAEJA


THE 5th NOVEMBER 1991
KOICHI ABE/MITSUYOSHI ICHIHARA/MICHIKO IZUMI/HIROKO KOSHINO/HIDECO SUGAI/TESSHIN HIRATO/UNSETSU FURUKAWA/AYAKO KOSHINO/KIM CHANGSOOK(KOREA)

NEW DESIGNERS'JOINT
1:TOSHIHIKO SHIMADA/SHUHEI SHOJI/TOSHIHIRO TOYAMA/YASUSEI MASUI/SHIGERU YOKOYAMA
2:MIYUKI OKAMURA/MIE KANAI/KOJI KANASASHI/EIKO/NAKAO/TERUYUKI FUJII/TAKAO YAMASHITA/KUMI YOO
3:MIE KOMATSU/YASUO KONDOH/YUKA SATOH/HIROMITSU CHUJO/NAGAKO TOGOH/AKIE MATSUMOTO


THE 6th NOVEMBER 1992
KOICHI ABE/MICHIKO IZUMI/HIROKO KOSHINO/ISAMU SHIGETA/TESSHIN HIRATO/UNSETSU FURUKAWA

NEW DESIGNERS'JOINT
1:TSUYOSHI OHTSUKI/SONOKO SAKURAI/MOTOKI TAKAHASHI/MASAHIRO NAKAGAWA + LICA/MIKI MIALY
2:TOSHIHIKO URANO/RYUMA KAYATANI/YASUO KONDOH

EUROPEAN DESIGNERS'JOINT:BELLA FREUD(UK)/JOE CASELY-HAYFORD(UK)/SEVERINE PERRAUDIN(FRANCE)


THE 7th NOVEMBER 1993
MICHIKO IZUMI/HIROKO KOSHINO/HIDECO SUGAI/TESSHIN HIRATO/UNSETSU FURUKAWA

MEN'S JOINT:
MITSUYOSHI ICHIHARA/ISAMU SHIGETA/TAKESHI YASUI/TOSHIMI YAMAJI

NEW DESIGNERS'JOINT:
MAYUMI ANDOH/KATSUNORI KOYAMA/SHIGEKAZU YAGI/MASAHIKO KAYANO + HIROE SENOH/AKIKO HAYAKAWA +ALAN TROUNG

EUROPEAN DESIGNERS'JOINT:
BETTINA MULLER + MARKUS MUNNINGER(AUSTRIA)/GABRIELLE HAMILL(MOROCCO)/DONOVAN PASCAL+MARK HERMAN(UK))


THE 8th NOVEMBER 1994
MICHIKO IZUMI/HIROKO KOSHINO/TESSHIN HIRATO/UNSETSU FURUKAWA/TAKAO YAMASHITA

NEW DESIGNERS'JOINT:
AKITO ITOH+NOBUHIRO USHIBA/FUMIHIRO UNO+ZUIAI KA/TADASHI YOKOTA+SHINKO OHTA/MASAKAZU TAKEGUCHI+YURI KAKUTA/EIKO MAZEKI

EUROPEAN DESIGNERS'JOINT:
ECE EGE(FRANCE)/DAVID FOLEY(UK)/ISABEL MARANT(FRANCE)


THE 9th NOVEMBER 1995
MICHIKO IZUMI/HIROKO KOSHINO/TESSHIN HIRATO/UNSETSU FURUKAWA/TOSHIHIKO URANO/EIKO MAZEKI/MASAHIKO KAYANO+HIROE SENOH/KIYOSHI YAMAMOTO/MASAHIRO NAKAGAWA+LICA

NEW DESIGNERS'JOINT:
TETSUYA KITAMOTO/SACHIE KURIMOTO/HIROYUKI TAKAO/TADAHIRO TAKEGAWA+SHIZUKA HIRAMATSU/KAZUHIRO NARUSE/MIKHAIL PANTELEEV

FOREIGN DESIGNERS'JOINT:
KAN JINYOUNG(KOREA)/PARK YOONJUNG(KOREA)/LOLA FATUROTI(USA)


THE 10th NOVEMEBR 1996
MICHIKO IZUMI/HIROKO KOSHINO/TESSHIN HIRATO/UNSETSU FURUKAWA/MASAHIRO NAKAGAWA+LICA/TAKAO YAMASHITA

NEW DESIGNERS'JOINT:
ICHIRO TAKASE+RYOKO ISOGIMI/HIROSHI SHINODA+IKUYO NAKAMICHI/TAKAHIRO TANAKA/HIDEO HIRAKAWA/ELENA KONSTANTINOVA

EUROPEAN DESIGNERS'JOINT:
ANTONI BURAKOWSKI+ALISON ROBERTS(UK)/JULIE SKARLAND(FRANCE)/FREDERIC MOLENAC(FRANCE)

ASIAN DESIGNERS'JOINT:
DANIEL YAM TECK LEONG(SINGAPORE)/SAMBO SHIM(KOREA)/MASAHIKO KAYANO+HIROE SENOH(JAPAN)


97/98 AW MARCH 1997
MICHIKO IZUMI/HIROKO KOSHINO

NEW DESIGNERS'JOINT:
FUMIHIRO UNO+ZUIAI KA/SHINKO OHTA+ATSUSHI SANO/SACHIE KURIMOTO

ASIAN DESIGNERS'JOINT:
TERUYUKI FUJII(JAPAN)/TAN BOON FONG(MALAYSIA)/PARK CHOON MOO(KOREA)

98 SS COLLECTION NOVEMBER 1997
MICHIKO IZUMI/HIROKO KOSHINO/UNSETSU FURUKAWA/TAKAO YAMASHITA

NEW DESIGNERS'JOINT:
YUKARI IKEMOTO/YASUYUKI ISHII/JUNYA SASAKI/TADASHI SHUTOH+YOSHIFUMI NAKAGAWA/YASUTAKA FUNAKOSHI

EUROPEAN DESIGNERS'JOINT:
CHRISTOPH BROICH(BELGIUM)/HANNO WESSEL(FRANCE)/MARCEL VERHEIJEN+SASKIA VAN DRIMMELEN(THE NETHERLANDS)


98/99 AW APRIL 1997
HIROKO KOSHINO/MASAHIRO NAKAGAWA+LICA

NEW DESIGNERS'JOINT:
TAKAHIRO TANAKA/KATSUHIRO YAMAMOTO+MAYUMI ANDOH/JUNYA SASAKI

ASIAN-PACIFIC DESIGNERS'JOINT:
YASUTAKA FUNAKOSHI(JAPAN)/WAYNE COOPER


99 SS NOVEMBER 1998
MICHIKO IZUMI/HIROKO KOSHINO/UNSETSU FURUKAWA/MIDORI YAMANAKA/YASUTAKA FUNAKOSHI

NEW DESIGNERS'JOINT:
AKIHIKO ANDO/SHINICHIRO ISHIKAWA/HIDEKI KANDA/SATOSHI KUSAKA/MICHIKO TAKESHIMA

EUROPEAN DESIGNERS'JOINT:
NICOLA EDELER(FRANCE)/ELSA ESTURGIE(FRANCE)/EDWINA HORL(AUSTRIA)

NEW DESIGNERS'JOINT:
JUNYA OHMOTO+MASAKO NISHII/KOHJI KAGIMOTO/YUMA KOSHINO


1999/2000 AW APRIL 1999
MICHIKO IZUMI/HIROKO KOSHINO/YASUTAKA FUNAKOSHI

NEW DESIGNERS'JOINT:
SATOSHI KUSAKA/HIROSHI SHINODA+IKUYO NAKAMICHI/MASAKAZU TAKEGUCHI+YURI KAKUTA

ASIAN DESIGNERS'JOINT:
TSUYOSHI OHTSUKI(JAPAN)/LIM SEONOC(KOREA)/SALINA KONG PUI YUNG(HONGKONG)


2000 SS NOVEMBER 1999
MICHIKO IZUMI/HIROMICHI NAKANO/HIROKO KOSHINO/UNSETSU FURUKAWA/SATOSHI KUSAKA

NEW DESIGNERS'JOINT:
SHOHEI KOMATSU/HAN AHN SOON/AIKO BONKI/YOSHIAKI MATSUNAGA/SHINICHI MORIMOTO
EUROPEAN JOINT:
JANE GARBER(GERMANY)/SANDRINE PHILIPPE(FRANCE)/MELANIE ROZEMA+JEROEN TEUNISSEN(THE NETHERLANDS)


2000/2001 AW APRIL 2000
MICHIKO IZUMI/HIROKO KOSHINO/SATOSHI KUSAKA

NEW DESIGNERS' JOINT:
TETSUYA KITAMOTO/AIKO BONKI/SHIN'ICHI MORIMOTO

ASIAN-PACIFIC JOINT:
HIDEKI KANDA+NAOMI(JAPAN)/CHUNG JAE YUB+CHUNG YUN HEE(KOREA)/NATASHA IVACHOFF(AUSTRALIA)


2001SS November 2000
MICHIKO IZUM/HIROKO KOSHINO/SHIN'ICHI MORIMOTO/AIKO BONKI

NEW DESIGNERS' JOINT:
HIDEKI AKITA/TAKAFUMI OKAWA&KINYA UENO/TOSHIYA OHSHIMA/TOMOCO TAGAWA/CHOI MYOUNG UK

EUROPEAN DESIGNERS' JOINT:
RISTO BIMBILOSKI/MARIA CHEN/CEDRIC MARCILLAC


2001/2002 AW April 2001
MICHIKO IZUM/HIROKO KOSHINO

ASIA-PACIFIC JOINT:
(A)TAKAFUMI OKAWA&KINYA UENO/LEE BEAUMI/NICOLA FINETTI
(B)SHIN'ICHI MORIMOTO/KIM KWANG SOO/ZHANG YING

JAPANESE YOUNG DESIGNERS' JOINT:
YASUYUKI ISHII/HIDEKI AKITA/TOMOCO TAGAWA


2002 SS November 2001
MICHIKO IZUMI/HIROKO KOSHINO/UNSETSU FURUKAWA/MASAHIRO NAKAGAWA & LICA

UNIT-VISION OF THE CREATE "C":
SHOHEI KOMATSU, YOSHIMITU KAYAMA, JUN'ICHI HIDAKA

NEW DESIGNERS JOINT:
JUN'ICHI TADA, LINDA K.TANAKA, MASAZUMI TANIGUCHI, KOUJI TOYODA, MIDO FUJITA

EUROPEAN JOINT:
HERMANN FANKHAUSER & HELGA SCHANIA, ANKE LOH, FRANK LEDER

2002/03@AW April 2002
HIROKO KOSHINO/HAN AHN SOON
ASIAN JOINT A: SHINICHIRO ISHIKAWA/CHOI CHANGHO
ASIAN JOINT B: CHEN WEN/DENG HAO
NEW DESIGNERS JOINT: JUNICHI TADA/KOUJI TOYODA/MIDO FUJITA


2003 SS November 2002
HIROKO KOSHINO
MICHIKO IZUMI
EUROPEAN JOINT: BENOIT MISSOLIN/CAMILLA STAERK
NEW DESIGNERS JOINT: YUKI SANAYA/YUJI SUZUKI/YOICHIRO NAGATA/YOSHIKO NAKADO
2003/04 AW
April 2003
HIROKO KOSHINO
NEW DESIGNERS' JOINT: MASAZUMI TANIGUCHI/YOICHIRO NAGATA
ASIAN JOINT: LINDA KAORI TANAKA/SUH SEUNG HEE/WANG WEI
2004SS November@2003
HIROKO KOSHINO

EUROPEAN DESIGNER'S JOINT:
DANIEL HERMAN/RICHARD PHILIP NICOLL

JAPANESE YOUNG DESIGNERS' JOINT:
MASATAKA OTA/KYOKO OKUMORI & TOMOHIRO KOUROKI/KEN'ICHI KISHIMOTO & NORIKO YASUDA/TAKASHI KOMURO/MICHITADA HIRAI
2004/05AW April 2004
HIROKO KOSHINO
JAPANESE & KOREAN JOINT:
TOSHIYA OSHIMA/TAKASHI KOMURO
MICHITADA HIRAI/LIM HYUN HEE
2005SS November 2004
HIROKO KOSHINO
JAPANESE YOUNG DESIGNERS' JOINT:
YUICHI UMAKOSHI
ATSUSHI KAWAMURA, KEIJI SATO & TAEKO OZAKI
YOSHIAKI KIZUKI & MARIKO ITAMI
NORIYUKI MORITO
OVERSEAS JOINT
JEAN-PIERRE BRAGANZA (U.K.)
KWAK HYUN JOO(KOREA)